Algemene voorwaarden voor gebruik en verkoop

Mooie navigatie op nl.zelin.io !

1. Inleiding

Zelin is een digitaal platform gespecialiseerd in Digitale Simulatie, toegankelijk via https://nl.zelin.io, dat klanten, zakelijke medewerkers en experts in Digitale Simulatie (ontwerpbureaus, ESN’s, freelancers, onderzoekers, etc.) met elkaar in contact brengt. Deze verbinding wordt vergemakkelijkt door het platform en zijn specifieke producten.

2. Onderwerp

Deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden (GCUV) worden gesloten tussen de Vennootschap Zelin, Société par Actions Simplifiée, geregistreerd in het Handels- en Vennootschapsregister van Toulouse onder nummer 842867020, met zetel te 42 avenue du Général de Croutte, 31100 Toulouse, en de Gebruiker van de website nl.zelin.io. Deze algemene voorwaarden bepalen de verplichtingen en rechten van respectievelijk Zelin en de Gebruikers. Ze gelden voor gebruikers van het Platform die ze volledig en zonder voorbehoud accepteren. Het is daarom aan te raden deze volledig te lezen.

Het gebruik van het Platform houdt aanvaarding in van deze GTCU en eventuele updates daarvan. Elke Gebruiker die het geheel of een deel van deze voorwaarden weigert, kan zijn account deactiveren. De diensten zijn voorbehouden aan natuurlijke personen of rechtspersonen met rechtsbevoegdheid om de Algemene Voorwaarden te aanvaarden of hun bevoegde wettelijke vertegenwoordiger namens de genoemde natuurlijke persoon of rechtspersoon.

3. Definities

Termen in de GTCU die met een hoofdletter beginnen, hebben de volgende betekenis:

Abonnement: een abonnement dat tussen de Gebruiker en Zelin is overeengekomen over een bepaalde periode.

Geval(len): verwijst naar elk simulatieproject, elke missie of elk onderzoek.

Bericht: Evaluatie van de klant

Aanvaardingsnota: betekent de officiële aanvaarding door de Klant van een Prestatie. Zij machtigt vervolgens de facturatie van deze Prestatie. Indien de Klant het gevalideerde Aanvaardingsformulier niet binnen vijftien (15) dagen retourneert, wordt de Prestatie geacht door de Klant te zijn aanvaard.

Klant(en): elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een transactie wil uitvoeren, die kan worden toevertrouwd aan een of meer deskundigen, en die het Platform voor dit doel gebruikt.

Deskundige(n): verwijst naar elke natuurlijke of rechtspersoon (adviesbureaus, ESN’s, freelancers, onderzoekers, enz.) die een zaak kan uitvoeren.

Product(en)): het geheel of gedeeltelijk door de Expert(s) bereikte resultaat van een Zaak voor de Opdrachtgever.

Platform: verwijst naar de technische infrastructuur die toegankelijk is via de website https://nl.zelin.io

Rangschikking: evaluatie van deskundigen

Dienst(en): verwijst naar alle diensten die Zelin op het platform aanbiedt en in het bijzonder het leggen van contact tussen de Klant en de Expert.

Numerieke Simulatie: Numerieke Simulatie is een reeks berekeningen die wordt uitgevoerd op een computer die een fysiek fenomeen reproduceert. Het leidt tot een voorstelling van dit fenomeen alsof het echt gebeurd is. Numerieke simulatie wordt gebruikt voor het dimensioneren van industriële producten en geeft informatie die moeilijk te verkrijgen is door middel van metingen. Ten slotte maakt het mogelijk om de kosten en de vertragingen met betrekking tot experimenten op een zeer significante manier te verminderen.

Gebruiker(s): wijst de Opdrachtgever, de Deskundige of de Opdrachtgever en de Deskundige aan, al naar gelang het geval.

4. Beschrijving van het platform

4.1 Diensten/producten:

Het voornaamste doel van het Zelin-platform is om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van bedrijven op het vlak van hun forfaitaire activiteiten in Numerieke Simulatie. Om dit te bereiken stelt zij oplossingen voor die het mogelijk moeten maken om aan de meeste van hun behoeften op dit gebied te voldoen. Dit omvat met name het voorstel en de contractualisering van de middelen die met de zaak verband houden: een deskundige, de HPC-middelen (machine- en berekeningssoftware) en de online-stuurinstrumenten.

Als tweede doelstelling heeft het platform voor de Experts tot doel de aansluiting en contractering met de Klanten te vergemakkelijken.

Tot slot worden deze diensten of producten en meer in het algemeen alle aanbiedingen op de site in meer detail beschreven.

4.2 Registratie:

Om toegang te krijgen tot het Platform moet de Gebruiker een persoonlijke account aanmaken. Deze registratie is gratis. Hij zal een login en een wachtwoord moeten kiezen. De Gebruiker staat als enige garant voor zijn vertrouwelijkheid. Hij zal dus verantwoordelijk zijn voor elke actie die voortkomt uit zijn account. De gebruiker moet correcte informatie verstrekken en deze regelmatig bijwerken. Zelin kan te allen tijde het account van de gebruiker opschorten of deactiveren als de gebruiker zich niet aan de gebruiksvoorwaarden houdt.

4.3 Prijzen en betaling :

Prijs: De toegang tot het Platform en de Z-Vision module (Dynamic 3D Piloting en Visualization) zijn gratis voor experts. Andere abonnementen of functionaliteiten zijn bij benadering beschikbaar.

Voor Klanten is het Z-Vision abonnement 50€ excl. BTW/maand met een jaarabonnement voor 1 gebruiker en 100€ excl. BTW/maand met een jaarabonnement voor maximaal 5 gebruikers. Andere abonnementen of functionaliteiten zijn bij benadering beschikbaar.

Daarnaast neemt Zelin een commissie voor zaken tussen experts en klanten. Het vertegenwoordigt 10 tot 20% van het bedrag van het bedrijf (10% boven 100k€). Zelin zal de Klant factureren voor geldige door de Expert geleverde prestaties en zijn opdracht. De diensten van de Expert worden dan gefactureerd aan Zelin.

Betaling : Betalingen worden gedaan door middel van een bankoverschrijving of een SEPA-domiciliëring. In het laatste geval wordt een machtiging tot automatische incasso door het bedrijf ingevuld en geretourneerd aan de klantendienst. Er wordt dan een bankrekeningnummer aan de zending gehecht.

4.4 Evaluatie:

Klanten en deskundigen worden uitgenodigd om elkaar te evalueren op de voltooide onderneming. Door de positionering van Expertise aan de top van het assortiment zijn deze evaluaties immers essentieel om het verwachte kwaliteitsniveau te garanderen.

Voor de Experts wordt de Ranking geëvalueerd op basis van: academische ervaring, professionele ervaring, klanttevredenheid en frequentie van gebruik van het platform via de Business.

Voor de Klant is het een mening gebaseerd op zijn reactiviteit met betrekking tot de uitwisseling van technische of administratieve gegevens (Bestelling, Invoergegevens, Acceptatieformulier, Betaling…), op de kwaliteit van deze gegevens en op de feedback van de Expert.

Zelin behoudt zich het recht voor om de evaluatie van Klanten en Experts te matigen, in het bijzonder als de evaluatie schadelijk is voor de reputatie van een Gebruiker.

4.5 Toegang:

Het Platform is toegankelijk vanaf een computer die is verbonden met het internet met een up-to-date browser. De kosten voor internettelecommunicatie bij gebruik van het Platform blijven de verantwoordelijkheid van de Gebruikers. Het is ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zijn firewall of een ander computerblokkeringsapparaat in te stellen om de nominale toegang tot het Zelin-platform mogelijk te maken.

De site is normaal gesproken 24 uur per dag, 7 dagen per week, zon- en feestdagen toegankelijk. De uitzondering wordt gemaakt tijdens onderhoudsperiodes of in geval van overmacht. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding, de Site tijdelijk of permanent te sluiten of toegang te verlenen tot een of meer diensten. Zelin zal het Platform regelmatig updaten om de werking en de gebruikerservaring te verbeteren.

5 Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de gebruikers

5.1 Verplichtingen

Alleen geregistreerde gebruikers hebben recht op toegang tot het platform en zijn producten en diensten. Het gebruik van hun account wordt dus uitgevoerd onder hun enige en volledige verantwoordelijkheid. Gebruikers moeten zich houden aan de wetgeving die van kracht is in hun land van verblijf en aan deze Algemene Voorwaarden. Uitsluitend met het oog op de controle op de naleving van de wetten en deze Gebruiksvoorwaarden kan Zelin de inhoud of de uitwisselingen op het Platform raadplegen. Elke extractie of reproductie (gedeeltelijk of volledig) van het Platform voor exploitatiedoeleinden, andere dan die welke met Zelin zijn gecontracteerd, is ten strengste verboden. In het algemeen verbinden gebruikers zich ertoe het Platform op een eerlijke manier te gebruiken.

De deskundigen verbinden zich ertoe om :

 • Vul hun profiel op de site aan met echte informatie die zo actueel mogelijk is.
 • Afgestudeerd aan een ingenieursschool of een master of een doctoraat met een specialisatie in Numerieke of Wiskundige Simulatie of Kunstmatige Intelligentie.
 • Stemt ermee in om door potentiële klanten te worden gevraagd en doet zijn best om te proberen op hen te reageren.
 • Toon professionaliteit in alle omstandigheden (kwaliteit van de schriftelijke en verbale uitwisselingen, interpersoonlijke vaardigheden, stiptheid, enz.)
 • Download de documenten die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake tewerkstelling naar Frans recht of het land van verblijf.
 • Het uitvoeren van alle sociale, administratieve en fiscale aangiften en formaliteiten die nodig zijn voor hun activiteit.
 • Niet te werken op een schadelijke manier of te proberen het Platform te degraderen in welke vorm dan ook.
 • Waarschuw Zelin als zij van de diensten van Zelin een winst maken die onontbeerlijk zou worden voor een goede bedrijfsvoering en die zou leiden tot een situatie van economische afhankelijkheid, met name overeenkomstig de artikelen L420-1 en L420-2 van het Wetboek van Koophandel. Anders zien zij af van de aansprakelijkheid van Zelin in geval van opschorting van de samenwerking op initiatief van Zelin, om welke reden dan ook. Elke partij behoudt de volledige verantwoordelijkheid voor haar bedrijf, terwijl ze de controle behoudt over haar organisatie en de middelen die worden toegewezen voor de goede uitvoering van de contracten.

De klanten verbinden zich ertoe om :

 • Dat hun situatie in overeenstemming is met de wettelijke, administratieve, sociale en fiscale verplichtingen waaraan zij gebonden zijn. Zij moeten garanderen dat alle bijbehorende procedures doeltreffend zijn (ongeacht de wetgeving waarvan zij afhankelijk zijn).
 • Een serieuze en voldoende gedetailleerde specificatie mee te delen, zodat de deskundigen een relevante schatting kunnen maken.
 • Ga naar het einde van de zaak zodra het technisch en commercieel voorstel is gevalideerd zonder dat het mogelijk is om het te annuleren.
 • Om op een actieve en constructieve manier samen te werken (beschikbaarheid om uit te wisselen, het beantwoorden van e-mails…)
 • Betaal het door Zelin gefactureerde bedrag dat overeenkomt met de uitgevoerde diensten en de bijbehorende provisie.
 • Accepteer dat in het geval van een aanbod zonder hulp van Zelin, Zelin op geen enkele wijze garant kan staan of verantwoordelijk kan zijn voor de uitgevoerde dienst.
 • Om een contract te sluiten met de deskundigen die op het Platform zijn geïdentificeerd, uitsluitend via Zelin, en hen niet te vragen om buiten het Platform te verschijnen voor de aanvankelijk voorgestelde zaak of voor een latere zaak van dezelfde aard, onder welke status dan ook, zelfs als de vraag van de deskundige afkomstig is. Deze ontheffing blijft van toepassing gedurende 36 maanden na het eerste contact tussen de Klant en de Expert. Niet-nakoming van deze verbintenis geeft aanleiding tot een schadeloosstelling door Zelin van ten minste 30% van het bedrag van de zaak vóór belastingen, zonder dat deze schadeloosstelling minder dan € 15.000 bedraagt.
 • Het normale gebruik van het Platform niet afleiden door het bijvoorbeeld te gebruiken voor reclame of werving. Zelin kan dan de toegang tot het Platform opschorten voor elke Gebruiker die zich in deze situatie bevindt, zonder dat enige vergoeding verschuldigd is.

In het geval van een meningsverschil tussen de Gebruikers, verbinden zij zich ertoe om het Bedrijf te informeren via de klantendienst en om alles in het werk te stellen om binnen 30 dagen een minnelijke schikking te treffen. Na deze termijn zal het geschil worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel van Toulouse.

5.2 Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheid van Gebruikers (Deskundige(n) en Opdrachtgever(s))

Alle directe of indirecte schade die kan worden geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige en/of misleidende informatie die door de Gebruiker is verstrekt bij de registratie of bij het ontbreken van een update van deze informatie, zal de volledige en volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker zijn.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle inhoud die hij online op de Site plaatst. Zelin heeft geen controle over de inhoud voordat deze online wordt gezet. Niettemin zal de gebruiker zich onthouden van het publiceren van inhoud die beledigend, lasterlijk, vernederend, lasterlijk, racistisch, xenofoob, in strijd met de goede zeden en de goede zeden, de openbare orde of de rechten van derden schendt en/of de rechten, de reputatie en het imago van Zelin kan schaden. In het algemeen zal de gebruiker zich onthouden van elke publicatie waarvan de inhoud in strijd zou zijn met de wet en/of regelgeving, in het bijzonder die van strafrechtelijke aard.

De door de Klant voorgestelde beschrijving van het Bedrijf valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Klant. Indien hij een fout heeft gemaakt in de beschrijving van de zaak die hij aan de Expert heeft voorgelegd, is alleen de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen, met name de betaling van eventuele extra kosten.

Zelin staat de experten bij in hun activiteit en in het contracteren van hun werk. Toch blijft de Expert volledig verantwoordelijk voor de wettelijke en fiscale verplichtingen met betrekking tot de facturering en onder andere voor de betaling van de BTW.

Ten slotte kan elke Expert die deze Gebruiksvoorwaarden schendt door te trachten een contract te sluiten met een Klant buiten het Platform, door Zelin tijdelijk of definitief van het Platform worden geschorst zonder dat deze laatste enig recht kan doen gelden op vergoeding van zijn nadeel (schade en interesten).

Zelin’s verantwoordelijkheid

Zelin doet zijn best om het Platform 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen. Niettemin kan Zelin om onderhoudsredenen, of in geval van overmacht of wegens slechte materiaal- en/of netwerkomstandigheden van de Gebruiker, een onderbreking van de toegang niet uitsluiten. Bijgevolg kan Zelin niet aansprakelijk worden gesteld voor een vrijwillige of onvrijwillige onderbreking van de Diensten van het Platform. Zelin zal echter op eigen initiatief alles in het werk stellen om het aantal en de duur van de onderbrekingen te beperken.

Als tussenpersoon is Zelin verplicht om de Klant te factureren alvorens de Expert te betalen. Zolang Zelin niet door de Klant is betaald, kan de Expert geen betaling van de Klant eisen.

Zelin mag niet in twijfel worden getrokken in geval van een geschil over aanvullende diensten die door de partners van Zelin kunnen worden aangeboden. Zij moeten rechtstreeks met de partners worden besproken.

Zelin verbindt zich ertoe zijn best te doen om ervoor te zorgen dat de documenten en informatie die door de Gebruikers worden doorgegeven, correct zijn. Het niet nakomen van wettelijke, sociale, administratieve of andere verplichtingen die daaruit voortvloeien, kan echter niet aan Zelin worden toegeschreven. In het geval dat een inbreuk of ongepaste inhoud wordt gemeld, verbindt Zelin zich ertoe deze zo snel mogelijk te behandelen.

6 Verzekering

Zelin heeft bij AXA France IARD een verzekering afgesloten onder nr. 10354646904 – Dienstverlener Burgerlijke Aansprakelijkheid om zijn activiteiten te garanderen met betrekking tot lichamelijk letsel, materiële of immateriële schade die aan derden kan worden toegebracht als gevolg van genoemde activiteiten.

Externe experten (derde ontwerpbureau, freelance, onderzoeker, junior bedrijf…) zullen een “beroepsaansprakelijkheidsverzekering” moeten afsluiten bij een duidelijk solvabel bedrijf. Dit beleid moet ten minste voor de duur van de zaak van kracht blijven en moet Zelin op haar verzoek kunnen bewijzen.

Zelin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de weigering van een externe deskundige verzekering om een schade te garanderen, met strikte naleving van de voorwaarden en garanties. In dit verband zal de Externe Expert of zijn verzekeraar geen verhaal kunnen nemen op Zelin.

7 Intellectueel eigendom

Alle elementen van de website en het Platform (bijvoorbeeld: teksten, beelden, foto’s, video’s, logo’s, merken, enz.) zijn de exclusieve intellectuele eigendom van Zelin of zijn Gebruikers. Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van het Platform of van een van de elementen ervan is strikt verboden en strafbaar als een vervalsing in de zin van de Code de la Propriété intellectuelle (wet op de intellectuele eigendom). Zelin draagt geen enkel intellectueel eigendomsrecht over aan de Gebruikers op het Platform, maar staat de Gebruikers toe om het te gebruiken in overeenstemming met haar Gebruiksvoorwaarden.

De betaling van de Producten houdt de exclusieve overdracht in van de rechten die hierop betrekking hebben aan de Klant. Dit zijn reproductie- of vertegenwoordigingsrechten (met uitzondering van de rechten op aanpassing, vertaling, wijziging of creatie van afgeleide werken). Daarnaast kunnen tussen de partijen bijzondere bepalingen worden vastgesteld.

Elke inhoud die door de Gebruiker wordt gepubliceerd, is verbonden met zijn intellectuele eigendomsrechten. Hij garandeert dat hij er de eigenaar van is. De gebruikers geven Zelin toestemming om de gepubliceerde inhoud te gebruiken en in het bijzonder om deze te delen, te hosten, te reproduceren, te wijzigen, te vertalen en te gebruiken voor commerciële doeleinden.

8 Persoonlijke gegevens

Zelin verzamelt bepaalde informatie en gegevens van Gebruikers (naam, voornaam, e-mail, telefoonnummers, bedrijfsgeschiedenis, eventueel CV, LinkedIn-link, ResearchGate-link, professionele referenties, fotografie, scriptie, HDR, specialiteiten) met hun toestemming. Deze gegevens zijn nodig voor de goede uitvoering van de Platformdiensten, de marketing, het beheer en de verbetering ervan door het produceren van interne statistieken.

Een deel van de persoonsgegevens van de deskundigen zal toegankelijk zijn voor de klanten, en vice versa, met als enig doel zo goed mogelijk samen te kunnen werken en met inachtneming van eventuele specifieke vertrouwelijkheidsregels in verband met deze gegevens.

Persoonsgegevens worden bewaard zolang de Gebruiker is geregistreerd op het Platform of voor de jaren die nodig zijn om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

De gebruiker zal zijn recht op toegang, wijziging, rectificatie, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid en verzet tegen de verwerking van deze gegevens kunnen gebruiken door te schrijven naar Zelin op hello@zelin.io met vermelding van zijn naam, voornaam, e-mailadres en de redenen voor het bericht.

Wij herinneren u eraan dat de gegevens met name vallen onder het algemene reglement inzake gegevensbescherming dat beschikbaar is op de site van de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr). Wij herinneren u er ook aan dat Zelin verplicht kan zijn om deze gegevens mee te delen om samen te werken met de administratieve en gerechtelijke autoriteiten.

Zelin verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de veiligheid van deze gegevens te waarborgen, met name om te voorkomen dat ze worden aangetast of dat onbevoegde derden er toegang toe krijgen. De gegevens worden standaard opgeslagen in Frankrijk. Voor de opslag van gegevens in een ander land gelden specifieke voorwaarden.

Bovendien kan Zelin cookies gebruiken in het kader van het surfen van de Gebruikers. Cookies registreren bepaalde informatie, die wordt opgeslagen in het geheugen van hun computerapparatuur, om de werking van het Platform te verbeteren.

9 Algemene bepalingen

9.1 Vertrouwelijkheid

Definitie: Informatie die als vertrouwelijk wordt beschouwd (vertrouwelijke informatie) is : (1) alle informatie, analyses of documenten in welke vorm dan ook met betrekking tot de inhoud van uitwisselingen tussen Gebruikers, (2) methodologieën, computerontwikkelingen, modellen, knowhow, financiële, marketing- of commerciële gegevens, (3) alle andere informatie die door een van de Gebruikers schriftelijk als vertrouwelijk is aangemeld. De volgende informatie wordt niet als vertrouwelijk beschouwd: (1) die op het moment van de communicatie tot het publieke domein behoren, (2) die de gebruiker vóór de uitwisseling bekend zijn, (3) die door een derde partij op niet-vertrouwelijke basis worden meegedeeld, (4) die wettelijk verplicht zijn.

Verbintenis van de gebruikers: Elke gebruiker verbindt zich ertoe om met de grootst mogelijke zorg de vertrouwelijkheid van alle “Vertrouwelijke informatie” zoals hierboven gedefinieerd te respecteren. We moedigen elke Klant en elke Expert aan om systematisch een vertrouwelijkheidsovereenkomst te ondertekenen met Zelin, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de toepassing die hiervoor beschikbaar is op het Platform. Toestemming om vertrouwelijke informatie te gebruiken, te reproduceren of door te geven aan een derde partij (onderaannemer, andere dan een werknemer, enz.) moet schriftelijk worden aangevraagd bij de eigenaar van de genoemde informatie.

9.2 Hypertekstlinks :

De Gebruiker is bevoegd om een of meer hypertekstlinks op te zetten die naar de homepage van het Platform leiden. Aan de andere kant is het de Gebruiker verboden om een link te maken naar een site die niet voldoet aan de huidige wetgeving of die het imago van Zelin kan schaden. Indien Zelin van mening is dat een link naar een andere site schadelijk is voor zijn reputatie, behoudt Zelin zich het recht voor om het delen van de link te beëindigen. Een link naar het Zelin-platform vanaf een andere site vertegenwoordigt in geen geval een partnerschap tussen Zelin en de eigenaar van die site. Tot slot kan Zelin niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de raadpleging of het gebruik van een van deze links.

9.3 Ondergeschiktheid:

Er mag geen ondergeschiktheidsrelatie (met name werknemer/werkgever of agent) bestaan tussen Zelin en een derde Deskundige of tussen een Klant en een Deskundige. De Afnemer zal in geen geval jegens een Deskundige handelen op een wijze die hem in een ondergeschikte positie plaatst, d.w.z. onder zijn gezag en controle. Indien nodig is het de exclusieve verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever en de Expert om de mogelijke sociale gevolgen van dergelijke koppelingen te bespreken.

9.4. Wijziging:

Zelin behoudt zich het recht voor om op elk moment de Verkoopsvoorwaarden of de functionaliteiten van het Platform te wijzigen. Er kunnen inderdaad verbeteringen of nieuwe diensten worden ingevoerd. Gebruikers die de wijzigingen niet accepteren, worden verzocht het gebruik van het Platform onmiddellijk te staken. Gebruikers kunnen hun account deactiveren. Aan de andere kant wordt het surfen op het Platform nadat er wijzigingen zijn aangebracht, beschouwd als aanvaarding van deze wijzigingen door de Gebruiker.

9.5 Verklaring van afstand:

Het niet uitoefenen van een recht door een van de partijen in toepassing van deze GCUV houdt geen verklaring van afstand in om haar rechten af te dwingen.

9.6 Nietigheid:

Elk beding van de GCUV dat volgens de geldende wetgeving of een rechterlijke uitspraak nietig is, wordt geacht ongeschreven te zijn en de overige bedingen blijven volledig van kracht.

9.7. Beëindiging:

Indien de gebruiksvoorwaarden niet worden nageleefd, heeft Zelin het recht om het account van de overtredende gebruiker onmiddellijk op te schorten of te beëindigen. Toekomstige toegang tot het Platform door deze Gebruiker kan om deze reden worden geweigerd zonder dat Zelin daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.

9.8 Overmacht:

Zowel voor een Gebruiker als voor Zelin kan Zelin niet aansprakelijk gesteld worden indien één van haar verplichtingen gehinderd wordt door een geval van overmacht zoals bepaald door de jurisprudentie.

9.9 Overdracht van het contract :

Een gebruikersaccount mag niet worden overgedragen aan een derde of aan dezelfde gebruiker, bijvoorbeeld in geval van een verandering van bedrijf, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Zelin. Voor elke wijziging in de status van een gebruiker kan het nodig zijn een nieuwe rekening te openen.

9.10 Marketing:

Zelin heeft formele toestemming van de Gebruikers om hun marketingmateriaal (bedrijfsnaam, handelsnaam, logo, merken, commerciële brochures, website, projectreferentiebladen, enz.

9.11 Toepasselijk recht en jurisdictie:

De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. Bovendien vallen alle geschillen die tussen de partijen kunnen ontstaan onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel van Toulouse.

10 Wettelijke vermeldingen

De website nl.zelin.io wordt gepubliceerd door de vennootschap ZELIN, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 21.300,00 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Toulouse onder nummer 842 867 020, met zetel te 42 avenue du Général de Croutte 31100 Toulouse.

Voor vragen of informatie over het Platform kan de Gebruiker contact opnemen met het Bedrijf via de chat of het formulier op de website, of per e-mail op hello@zelin.io, of per telefoon op +33 (0)6 75 27 90 70 of +33 (0)6 51 07 92 63.

De voorzitter van Zelin is Julien Senter en de directeur is Julien Vitet.

De hosting van de showcase site van het Platform wordt uitgevoerd door OVH, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, Frankrijk en de hosting van het privégedeelte van het Platform wordt uitgevoerd door Zelin.

Intracommunautair BTW-nummer : FR 28 842867020

Deze T&C’s kunnen worden aangevuld met de Zelin T&C’s en specifieke voorwaarden.